SUPERMOTO LIBRAMONT 2019

 

DEB + SEN  COURSE 1        TOURS COURSE 2        TOURS                        FINAL POINT  DEB    SEN   
       
EURO NATIONAUX COURSE 1        TOURS COURSE 2        TOURS                FINAL POINT
PRESTIGES COURSE 1        TOURS COURSE 2        TOURS               FINAL POINT
QUADS COURSE 1        TOURS COURSE 1        TOURS               FINAL POINT
MINIMOTARD COURSE 1        TOURS COURSE 2        TOURS FINAL MINIMOTARD
ORIGINES + TM CUP COURSE 1        TOURS COURSE 2        TOURS FINAL POINT  ORIGINES   +  TM CUP
NATIONAUX BENECUP COURSE 1        TOURS COURSE 2        TOURS            FINAL POINT NAT BENECUP
SUPERFINALE COURSE           TOURS